Sieci dystrybucyjne - nowe przepisy

, bo 3 września 2023 roku, wejdą w życie przepisy ustawy z 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta była już przedmiotem analiz z naszej strony. Warto jednak wiedzieć, że w toku prac parlamentarnych znacząco zmieniła się treść ustawy nowelizującej, zwłaszcza przez wprowadzenie nowej instytucji, jaką jest strategiczna inwestycja w zakresie sieci dystrybucyjnej.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszego artykułu nie będzie kompleksowe omówienie zmian, które niedługo zaczną obowiązywać w specustawie przesyłowej i innych ustawach regulujących proces budowlany, ale przede wszystkim przybliżenie nowej instytucji, jaką jest strategiczna inwestycja w zakresie sieci dystrybucyjnej. Została ona bowiem wprowadzona do ustawy dopiero na etapie prac legislacyjnych. Dlatego też nie była do tej pory szeroko komentowana.

Ustawa z 24 lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych[1], popularnie nazywana specustawą przesyłową, dotychczas regulowała jedynie zasady realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych[2]. Od 3 września br. do specustawy przesyłowej wprowadzone zostaną natomiast dwa nowe rodzaje inwestycji.


 1. Dz. U. 2022 poz. 273. 
 2. Strategiczna inwestycja w zakresie sieci przesyłowej definiowana jest przez ustawę jako zadanie inwestycyjne wraz z wykonywaniem niezbędnych robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm. 4), w szczególności budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki linii, w tym stacji elektroenergetycznych, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz infrastruktury drogowej lub kolejowej. 

strona 2 / 6

Inwestycja towarzysząca

Nowym rodzajem inwestycji jest inwestycja towarzysząca. Wprowadzenie tego rozwiązania było naczelną myślą przyświecająca rządowi na etapie przygotowywania nowelizacji[1].

Dla porządku należy wskazać, że inwestycja towarzysząca w specustawie przesyłowej została zdefiniowana jako:

 1. zadanie inwestycyjne wraz z wykonywaniem niezbędnych robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane[2], w szczególności budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki linii stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, w szczególności w koordynowaną sieć 110 kV w rozumieniu art. 3 pkt 11g ustawy z 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne,
 2. zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, infrastruktury drogowej lub kolejowej oraz ogólnodostępnych stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych[3].

Już z samej definicji ustawowej wynika, że ten rodzaj inwestycji będzie dzielił się na dwa podtypy. Pierwszy rodzaj inwestycji towarzyszących, to budowa nowych elementów sieci dystrybucyjnej. Wykaz inwestycji z tej podgrupy stanowić będzie natomiast załącznik do specustawy przesyłowej.


 1. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw - druk 3185. 
 2. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967. 
 3. Dz. U. z 2023 r. poz. 875 i 1394. 

strona 3 / 6

Drugi rodzaj inwestycji towarzyszących, to przebudowa lub remont istniejących już linii elektroenergetycznych. Wykaz inwestycji z tej grupy nie będzie wymieniony w ustawie. Określi go natomiast w rozporządzeniu Rada Ministrów, biorąc pod uwagę:

 1. zachowanie niezawodności i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego lub
 2. konieczność realizacji obowiązków określonych w art. 15g ustawy z 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne lub
 3. konieczność budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, których łączna moc będzie równa lub większa niż 1 MW, w miejscach obsługi podróżnych zlokalizowanych wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej, o której mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z 11 grudnia 2013 roku w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm. 7) lub
 4. znaczenie tych inwestycji dla wyprowadzenia mocy z systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Strategiczna inwestycja w zakresie sieci dystrybucyjnej

Jak już zostało zasygnalizowane, w toku prac sejmowych pojawiły się przepisy wprowadzające nowy rodzaj inwestycji - strategiczną inwestycję w zakresie sieci dystrybucyjnej. Wobec tego, że regulacje te zostały wprowadzone tak późno i nie były szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu ustawy, to właśnie one wymagają krótkiego scharakteryzowania.

W pierwszej kolejności należy wskazać na definicję legalną nowej inwestycji. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4a) specustawy przesyłowej, inwestycja w zakresie sieci dystrybucyjnej to zadanie inwestycyjne wraz z wykonywaniem niezbędnych robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, w szczególności budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki infrastruktury składającej się na sieć dystrybucyjną o napięciu wyższym niż 400 V, w tym stacji elektroenergetycznych, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz infrastruktury drogowej lub kolejowej, niebędące strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej i niebędące inwestycją towarzyszącą.

strona 4 / 6

Mając na uwadze tak szeroki zakres definicji należy wskazać, że specustawa przesyłowa nie może zawierać zamkniętego katalogu strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnej. Wprowadzenie takiego wykazu byłoby bowiem bezcelowe, a nawet sprzeczne z zamierzeniem ustawodawcy. Stąd też kolejny wniosek, że to na inwestorze będzie ciążył każdorazowo obowiązek wykazania, że realizowane przez niego zamierzenie spełnia wymagania ustalone dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnej. Swoją drogą przy tak szeroko sformułowanej definicji nie powinno to nastręczać inwestorom większych problemów.

Udogodnienia dla inwestora

To, na co trzeba zwrócić uwagę, to fakt, że w odniesieniu do strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnej nie będą wydawane żadne specjalnie dedykowane decyzje.

Inwestycja taka będzie zatem realizowana w oparciu o dotychczas stosowane procedury przewidziane m.in. tzw. ustawą ocenową[1], ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą Prawo budowlane czy ustawą o gospodarce nieruchomościami. Przy czym przewidziane w tych aktach prawnych procedury ulegną znacznej modyfikacji na korzyść inwestora.

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące postępowań w sprawach nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym będzie się stosowało także w przypadku braku danych w katastrze nieruchomościami pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego.

Do wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o wywłaszczeniu i tzw. małym wywłaszczeniu nie będzie się stosowało części przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi o przepisy mówiące o obligatoryjnym zawieszeniu postępowania, a także o postępowaniach w stosunku do spadków nieobjętych i wyznaczaniu kuratora.


 1. Ustawa z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029). 

strona 5 / 6

W stosunku do strategicznej inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnej będzie można wydać decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości[1] oraz następującą po niej decyzję odszkodowawczą[2]. Przy czym decyzji w tego typu sprawach nie będzie wydawał wojewoda, a właściwy miejscowo starosta.

Do decyzji wydawanych w toku realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnej będą miały zastosowanie przepisy art. 25-26 specustawy przesyłowej, mówiące m.in. o obligatoryjnym nadawaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom oraz regulujące zasady i terminy wnoszenia odwołań i skarg na decyzje.

Decyzje ograniczające sposób korzystania z nieruchomości (art. 124 ugn) w toku realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnej wydawane będą w terminie 3 miesięcy od doręczenia staroście kompletnego wniosku. Niedochowanie tego terminu będzie wiązało się z możliwością nałożenia kary na organ wydający decyzję.

Przepisy art. 124b ugn będzie się stosowało także do strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych polegających na przebudowie ciągów, przewodów, obiektów lub urządzeń, jeżeli nie uniemożliwia ona właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalszego prawidłowego korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem.


 1. Decyzja określona w art. 15 specustawy przesyłowej reguluje wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia. 
 2. Art. 17 specustawy przesyłowej. 

strona 6 / 6

Specustawa przesyłowa po nowelizacji określi również zasady umieszczania linii elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci dystrybucyjnej wzdłuż pasów drogowych.

Podsumowanie

Jak zatem widać, po wejściu w życie nowelizacji z 7 lipca 2023 roku będziemy mieli do czynienia z trzema rodzajami inwestycji strategicznych realizowanych na podstawie specustawy przesyłowej:

 • strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej,
 • inwestycją towarzyszącą,
 • strategiczną inwestycją w zakresie sieci dystrybucyjnej.


Wprowadzenie nowych rozwiązań jest zdecydowanie korzystne z punktu widzenia inwestorów. Nowe rozwiązania pozwolą bowiem w sprawniejszy sposób budować i remontować sieci dystrybucyjne, które są niezbędne do dostarczania energii elektrycznej.

poprzednia
strona
następna
strona
go to top ↑