Kolejna inwestycja z udziałem API oficjalnie odebrana przez PSE

linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Chełm-Lublin Systemowa, to kolejny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), zrealizowany przy udziale API. W powiązaniu z dobiegającymi końca modernizacjami stacji 400/110 kV Lublin Systemowa oraz stacji 220/110 kV Chełm znacząco zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii w południowo-wschodniej części kraju.

Napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Chełm-Lublin Systemowa, przebiegająca przez teren dziesięciu gmin: Niemce, Wólka, Spiczyn, Łęczna, Puchaczów, Cyców, Siedliszcze, Wierzbica, Chełm i miasta Chełm (województwo lubelskie), połączyła stację 220/110 kV Chełm ze stacją 400/110 kV Lublin Systemowa.

Jej wybudowanie stanowi ważny element rozbudowy sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Ma m.in. zapewnić zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w KSE, poprawić jakość przesyłu energii elektrycznej oraz niezawodności zasilania, zlikwidować promieniowe zasilanie stacji elektroenergetycznych Chełm i Lublin Systemowa, połączyć dwa duże obszary energetyczne (zamojski i lubelski) oraz zwiększyć możliwości wyprowadzenia mocy w przypadku budowy na Lubelszczyźnie nowych źródeł wytwórczych.

API odpowiadała w tym projekcie za kompleksowe przygotowanie formalnoprawne zadania oraz opracowanie strategii, wdrożenie i ewaluację działań z obszaru komunikacji społecznej. Bieżące kontakty z włodarzami terenu, pracownikami merytorycznymi urzędów gmin oraz organów opiniujących i uzgadniających procesy inwestycyjne, konsultowanie przebiegu linii z mieszkańcami, pozwoliły na uzgodnienie ostatecznej trasy linii i wprowadzenie jej do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, a następnie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego każdej z gmin znajdujących się na trasie linii przed terminem założonym w harmonogramie zadania.

Niezwykle istotnym faktem z punktu widzenia prowadzenia procesu inwestycyjnego był wybuch epidemii SARS-CoV-2, który miał w Polsce miejsce wiosną 2020 roku. Wydarzenie to spowodowało, że prowadzenie wszelkich aktywnych działań w terenie stało się niemożliwe. Wykonawca musiał wprowadzić nowe, niestandardowe metody działania, co nie przeszkodziło mu w sprawnej realizacji projektu.

Wspólnie z chińskim partnerem - spółką Sinohydro Corporation Limited - który okazał nam zaufanie i zaprosił do współpracy, 17 kwietnia 2023 roku podpisaliśmy Protokół Odbioru Końcowego.

przejdź do góry strony ↑