Kolejna umowa ramowa z PSE

praw do nieruchomości dla inwestycji realizowanych przez Centralną Jednostkę Inwestycyjną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.” jest przedmiotem umowy ramowej, podpisanej w kwietniu br. przez API. Agencja znalazła się na krótkiej liście 6 firm i konsorcjów wybranych przez PSE do składania ofert na przetargi w tym zakresie.

Wykonawcy wybrani przez PSE posiadają wiedzę, doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usług w zakresie pozyskiwania praw do nieruchomości.

- Jest to kolejna umowa ramowa zawarta przez API z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Ponownie znaleźliśmy się na krótkiej liście firm, wybranych do ubiegania się o realizację zadania – mówi Andrzej Czajkowski, Prezes API. – Nasza firma ma ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu praw do nieruchomości elektroenergetycznych. Zespół API od ponad 20 lat pozyskuje prawo do dysponowania nieruchomościami i ustanawia służebności przesyłu dla planowanych inwestycji czy też obiektów istniejących i modernizowanych. Dzięki nam udało się pozyskać ponad 21 tysięcy działek, w tym kilka tysięcy dla lokalizacji odnawialnych źródeł energii (OZE)  – mówi prezes API, dodając, że głównym celem firmy jest pozyskanie praw do nieruchomości w drodze negocjacji i porozumienia z właścicielami. Procedury administracyjne i sądowe są zawsze drogą ostateczną.

Zawarta właśnie na najbliższe cztery lata umowa ramowa określa jedynie ogólne warunki udzielenia zamówienia na wykonanie prac i usług w zakresie uzyskania tytułów prawnych dla inwestycji. W tym czasie API, wraz z pozostałymi 5 wykonawcami, będzie mogła składać oferty szczegółowe w ogłaszanych przetargach.  Faktycznie zamawiane usługi będą wynikały z rzeczywistych potrzeb PSE i zostaną każdorazowo określone w SIWZ.

Jak zapowiada PSE, w ramach umów wykonawczych firma zleci m.in. opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym wzoru umowy o ustanowienie tytułu prawnego, przeprowadzenie rokowań z właścicielami/użytkownikami wieczystymi nieruchomości i zawarcie z nimi umów cywilnoprawnych, doprowadzenie do uzyskania tytułów prawnych wraz z ich wpisem do ksiąg wieczystych, a także opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Rejestru Praw do Nieruchomości.

PSE przewiduje zlecenie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną, a także jednostek samorządu terytorialnego.

go to top ↑