Prace budowlane na liniach 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia dobiegły końca

Inwestora - Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - przebudowano i zmodernizowano linie elektroenergetyczne 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia o łącznej długości 65,46 km. W toku realizowania tego projektu API była odpowiedzialna m.in. za efektywne działania komunikacyjne i kompleksową obsługę formalnoprawną. W ramach podejmowanych aktywności na bieżąco organizowaliśmy spotkania z przedstawicielami władz samorządów lokalnych, jak również z pracownikami merytorycznymi urzędów nadzorujących i opiniujących procedury prowadzone w ramach tego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Prace formalnoprawne wykonane przez API objęły pozyskanie nieruchomości pod infrastrukturę liniową i ustanowienie służebności przesyłu, sporządzenie lub aktualizację dokumentacji planistycznej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowę nowych i demontaż dotychczas pracujących urządzeń – mówi Izabela Sagan, Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami API. – Działania z zakresu komunikacji społecznej miały na celu przekazanie możliwie szerokiemu kręgowi interesariuszy informacji na temat projektu i utrzymanie wiedzy o jego zaawansowaniu przez cały okres realizacji.

Podstawą sukcesu w realizacji projektów infrastrukturalnych jest rzetelna i transparentna komunikacja na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Sprawna współpraca i wypracowanie już na początku dobrych relacji z interesariuszami, skutkuje zaufaniem wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt. Otwarty dialog z właścicielami nieruchomości leżących na trasie linii, szeroka dystrybucja materiałów informacyjnych i utrzymywanie zaangażowania poprzez stałą aktualizację strony internetowej, pozwoliły zminimalizować obawy mieszkańców związane z pracami modernizacyjnymi.

 Roboty budowlane zostały w całości zakończone, obecnie trwają czynności związane z odbiorem końcowym przedmiotu umowy przez Inwestora. Zadania powierzone API w obszarze usług formalnoprawnych i komunikacyjnych zostały wykonane bardzo sprawnie, co  niezmiernie nas cieszy – podsumowuje Andrzej Mruk, Kierownik ds. Realizacji Projektów API. – To także ogromna satysfakcja z poczucia realnego wpływu na procesy istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa działania systemu przesyłowego w południowym obszarze Polski.

Modernizacja linii 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia to kolejna z inwestycji w Krajowym Systemie Przesyłowym, która została zrealizowana przy udziale API. Generalnym Wykonawcą projektu był Elbud Katowice – nasz wieloletni partner biznesowy od 2004 roku.

przejdź do góry strony ↑