Raport PAN – 10H barierą bez podstaw

przez Polską Akademię Nauk monografia Komitetu Inżynierii Środowiska „Elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka” to ponad 200‑stronicowy raport poświęcony rodzajom wpływu siłowni wiatrowych na środowisko (w tym na zdrowie i komfort życia człowieka) oraz metod ograniczających te oddziaływania.

Lektura wydanego 14‑go listopada 2022 r. opracowania wybitnych naukowców Polskiej Akademii Nauk potwierdza, że możliwe jest zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja farm wiatrowych w środowisku człowieka, o ile oczywiście spełnione zostaną minimalne standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Raport potwierdza jednocześnie sceptyczne opinie całej branży mówiące o tym, że przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych są zbyt rygorystyczne i nie znajdują żadnych naukowych podstaw, zwłaszcza w zakresie wskazania minimalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań mieszkalnych.

„Obowiązujące przed wprowadzeniem tzw. ustawy 10H przepisy z zakresu planowania przestrzennego i tak wymuszały konieczność lokowania ich na bazie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a więc w ścisłym uzgodnieniu z samorządem lokalnym i mieszkańcami” – mówi Jacek Harbuz, dyrektor biura OZE w API. „Wprowadzenie wymogu 10H uniemożliwiło lokalizowanie farm wiatrowych na obszarze 97% powierzchni Polski, a więc również tam, gdzie te instalacje były akceptowane, a nawet oczekiwane przez społeczność lokalną”.

O regule 10H pisaliśmy wcześniej w publikacji Łukasza Matysa, a o nadziejach branży na liberalizację ustawy w artykule Tamary Boryczki . Do dzisiaj pozostaje ona główną barierą rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w Polsce. Naukowcy PAN wskazują na konieczność zmiany ustawy z 2016 r. w części dotyczącej wyznaczenia minimalnej dozwolonej odległości turbin wiatrowych od siedzib ludzkich. Uzasadnienie stanowi cała treść niniejszej monografii”.

Raport rozprawia się również z wieloma mitami dotyczącymi negatywnego oddziaływania siłowni wiatrowych w otoczeniu człowieka, w tym hałasu, infradźwięków czy efektu migotania cienia. Zachęcamy wszystkich do wyciągnięcia własnych wniosków z lektury tej monografii.

go to top ↑